­

 

In Kunst en Wetenschap worden bij­dra­gen gepubliceerd op het gebied van kunst, alfa/gamma- en bètawetenschap. De onderlinge verstaan­baar­­heid van de verschillende disciplines is het redac­tio­ne­le uitgangspunt.

 

 

Hoofdredactie

 

P.I. Bakker

Prof dr G.J. Hospers

 

 

Redactie

 

Prof dr Ph.H. Breuker

Prof dr ing R.P.H. Munnik

Prof dr J.H.J. Schaminée

Ir P. Timmerman

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

Advertenties

 

R.C.G. Krebs

Valeriusstraat 13

1071 MB Amsterdam

Tel 020-6795503

 

 

mail@kunstenwetenschap.nl

KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

 

In het zomernummer o.a.:

 

Esmée Winkel – Een wetenschappelijke illustratie toont de bevin­din­gen van de wetenschap. Tekenen in de Leidse hortus.

 

Philippus Breuker – Veranderende opvattingen in de aanleg van hoven en tui­nen in Friesland voor de negentiende eeuw.

 

Gert-Jan Hospers – Een van de drukste scheepvaartstraten ter wereld ligt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein.

 

Hilda Schram – Het veronderstellen van een complot wordt vanuit de psycho­lo­gie vrijwel vanzelf als pathologisch geduid.

 

Ludo Jongen – In de veertiende en vijftiende eeuw worden veel ma­don­nabeeld­jes als miraculeus vereerd.

 

Arjan Vink – Honderd jaar na publicatie van Einsteins algemene rela­ti­viteits­theorie zijn de door hem voorspelde gravitatiegolven gemeten.

 

Pieter Bakker – In het werk van Khaled Abha is behalve wanhoop zachtmoe­dig­heid en het universele engagement van de schilder zichtbaar.

 

Ton de Laat – Als voertuig van communicatie is de zwart-wittekening verge­lijk­baar met het schrift.

 

Jolanda Bos – De badhuizen van het Midden-Oosten hadden een grote maat­schap­pelijke betekenis. Onderzoek naar houten badslippers.

 

Peter Timmerman – Het licht van de waarheid in het gerechtsgebouw van de Zweedse architect Gunnar Asplund.

 

Jan de Jongh – Problemen waar geen oplossing voor is. Een plaats voor tra­giek in de christelijke cultuur.

 

Pieter Bakker – Het gebrek aan planologische visie bij de ontwikkeling van Lely­stad is er overal zichbaar.

 

 

 

Verschijningsdata 2016: 3 maart - 2 juni - 1 september - 1 december

 

Register bij alle tot nu toe verschenen edities: register.pdf

 

 

 

 
Kunst en Wetenschap is een vier maal per jaar verschijnend onafhankelijk tijdschrift. Abon­ne­menten kunnen telefonisch of schriftelijk per brief of mail worden aan­ge­gaan. De kosten van een jaar­abon­ne­ment bedragen 18 euro.

 

 

 

Een lijstje met verschenen boeken en brochures is hier te downloaden.

postmoderne getallen

 

De Engelse hoog­­le­raar Ruth Tatlow ont­wik­kelde de laat­ste jaren op basis van his­torisch en ana­lytisch onderzoek haar theo­rie van de parallelle pro­por­ties in het werk van Bach. In Post­mo­der­ne ge­tal­­len onderwerpt Pieter Bak­ker haar analytische hypo­thesen en historische ver­on­der­stel­lin­gen aan een kritisch on­der­­­zoek. De brochure is voor 7,50 euro in­clu­­sief ver­zend­kos­ten per e-mail te be­stel­len, maar kan ook gratis wor­den ge­­down­­­load. Meerdere arti­ke­len van Bak­ker over Werck­meister, Bach en getallen zijn in te zien en te down­loa­den via www.academia.edu.
 

 

review bach’s numbers

 

In Postmodern Numbers Pieter Bakker re­­views the re­cent­ly pu­blished book Bach’s Numbers by the English mu­si­co­lo­­gist Ruth Tatlow. She comes at the end of a de­ve­lop­ment in the research into num­bers in the work of Johann Se­bas­tian Bach that began in the 1920s with Wil­helm Wer­ker. Be­si­des her new theo­ry of pro­por­tio­nal pa­rallelism, Tat­low’s work contains many themes and ar­gu­­ments that were already present in the work of earlier authors. Free down­load.
 

 

werckmeister

 

Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bakker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­­meis­ter (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen eine Be­­­stel­­­lung per E-Mail plat­zie­­ren. Der Preis beträgt 15 Euro in­klu­­si­ve Ver­sand.