­

 

In Kunst en Wetenschap worden bij­dra­gen gepubliceerd op het gebied van kunst, alfa/gamma- en bètawetenschap. De onderlinge verstaan­baar­­heid van de verschillende disciplines is het redac­tio­ne­le uitgangspunt.

 

 

Hoofdredactie

 

P.I. Bakker

Prof dr G.J. Hospers

 

 

Redactie

 

Prof dr Ph.H. Breuker

Prof dr ing R.P.H. Munnik

Prof dr J.H.J. Schaminée

Ir P. Timmerman

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

Advertenties

 

R.C.G. Krebs

Valeriusstraat 13

1071 MB Amsterdam

Tel 020-6795503

 

 

kunstenwetenschap@planet.nl

KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

 

In het zomernummer o.a.:

 

Ludo Jongen – In dertien boeken behandelde Jacob van Maerlant alle won­de­ren van de schepping.

 

Arjan Vink – Honderdvijftig jaar geleden werd Hoechst opgericht. Aan­vanke­lijk produceerde het bedrijf kunstmatige kleurstoffen.

 

René Munnik – De snelle technische ontwikkelingen voeden de ver­wach­ting van maakbaarheid, maar er zijn onzekerheden.

 

Francien Petiet – Gedurende de periode van het Verenigd Koninkrijk der Ne­der­lan­den werd geprobeerd met literatuur eenheid te smeden.

 

Herman Oudhof – In de volwassen staat van het organisme herinne­ren ve­le structuren aan het evolutionaire wordingsproces.

 

Wim de Veij – Isaac Beeckman was een veelzijdig onderzoeker die op zo­wel het theoretische als het praktische vlak opereerde.

 

Thomas Leeflang – Met een omstreden film werd Spielberg uitgeroepen tot de beste regiseur.

 

Peter Timmerman – Zweden is een raadselachtig land van verglijdende stem­­mingen. De tijd staat er soms even stil.

 

Ton de Laat – Paarsvarianten zijn moeilijk te duiden omdat zij altijd een mengsel van rood en blauw zijn.

 

Marijke Bakker – In de jaren vijftig trok een inbreker langdurig de aandacht van po­litie, pers en publiek. Een tijdsbeeld in krantenberichten.

 

Keramiek van Riet Bakker op de middenpagina’s. Een eigen beeldtaal in de col­lages van Henri Plaat.

 

 

 

Verschijningsdata 2015: 5 maart - 4 juni - 3 september - 3 december

 

Register bij alle tot nu toe verschenen edities: register.pdf

 

 

 

Kunst en Wetenschap is een vier maal per jaar verschijnend onafhankelijk tijdschrift. Abon­ne­menten kunnen telefonisch of schriftelijk per brief of mail worden aan­ge­gaan. De kosten van een jaar­abon­ne­ment bedragen 18 euro.

 

 

 

Een lijstje met verschenen boeken en brochures is hier te downloaden.

zojuist verschenen

 

Vanaf de jaren twintig verschenen stu­dies die een verband leggen tussen getal­­len en de vormstructuur in werken van Johann Sebastian Bach. In de jaren vijftig ontwikkelde zich de symbolische dui­ding van vormgetallen in de muziek­we­tenschap tot gemeengoed. In Moder­ne getallen beschrijft Pieter Bakker het ge­bruik van de bronnen in het onder­zoek en probeert hij de historische ach­ter­grond van de literatuur uit de twin­tigste eeuw te achterhalen. Een eerder in het Duits verschenen artikel op het gebied van de zeventiende-eeuwse Duit­se muziektheorie is nu in het Engels ver­krijg­baar onder de titel An­dreas Werck­meis­ter - The His­to­ri­cal Po­si­tio­ning of his Wri­tings. Beide bro­chu­res kun­­nen gratis worden gedwoload. De bro­­chures zijn ook voor 7,50 euro inclusief ver­zend­kos­ten per e-mail te bestellen.

 

 

proportionen

 

De Engelse hoog­­le­raar Ruth Tatlow ont­wik­kelde de laat­ste jaren op basis van his­torisch en ana­lytisch onderzoek haar theorie van de parallelle pro­por­ties in het werk van Bach. In Pro­­por­­tionen - Ein Fall von Serendipität in der Musik­for­­schung onderwerpt Pieter Bak­ker haar hypo­thesen aan een kritisch onder­zoek. De brochure is voor 5 euro inclu­sief ver­zend­kos­ten per e-mail te bestel­len, maar kan ook hier gratis worden ge­down­­load.
 

 

werckmeister

 

Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bakker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­­meis­ter (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen eine Be­­­stel­­­lung per E-Mail plat­zie­­ren. Der Preis beträgt 15 Euro in­klu­­si­ve Ver­sand.

 

 

 

op zee

 

Tijdens het opruimen van zijn zolder stuit­te Gerrit de Wilde op de aan­te­ke­nin­gen die hij maakte tijdens zijn verblijf op het mo­tor­schip Bella voor de kust van Afri­ka dertig jaar geleden. Naarmate zijn her­in­ne­ring aan deze episode in zijn leven hem helderder voor de geest stond, nam het plan vastere vormen aan zijn bele­ve­nissen aan het papier toe te vertrou­wen. Het resultaat is een in een zeer persoonlijke en emotionele stijl ge­schre­ven boek dat de lezer van de eerste tot de laatste blad­zijde mee­­sleept. 60 blz. De prijs bedraagt 10 euro inclusief ver­­zend­kosten. U kunt een be­stel­ling per e-mail doorgeven.