­

 

In Kunst en Wetenschap worden bij­dra­gen gepubliceerd op het gebied van kunst, alfa/gamma- en bètawetenschap. De onderlinge verstaan­baar­­heid van de verschillende disciplines is het redac­tio­ne­le uitgangspunt.

 

 

Hoofdredactie

 

P.I. Bakker

Prof dr G.J. Hospers

 

 

Redactie

 

Prof dr Ph.H. Breuker

Prof dr ing R.P.H. Munnik

Prof dr J.H.J. Schaminée

Ir P. Timmerman

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

Advertenties

 

R.C.G. Krebs

Valeriusstraat 13

1071 MB Amsterdam

Tel 020-6795503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunstenwetenschap@planet.nl

KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

 

In het voorjaarsnummer o.a.:

 

 

Daantje Meuwissen en Melina Reintjens – Leven en werk van de Hol­land­se mees­ter Jacob Cornelisz van Oostsanen.

 

Jop Woltjer – De lessen van de jaren dertig zijn zichtbaar in het econo­mische be­leid.

 

René Munnik – Het mechanistische beeld van de natuur en het bij­be­ho­ren­de antropocentrische wereldbeeld zijn achterhaald.

 

Arjan Vink – Henry Molaison als object van het hersenonderzoek. Belangrij­­ke door­braken op het gebied van het geheugenonderzoek.

 

Thomas Leeflang – Grondlegger van het klassieke judo Jigoro Kano werd aan­gesproken met professor maar liet geen wetenschappelijk werk na.

 

Thijs Bogers – Voor Johan Huizinga heeft de historicus een ethisch bewust­­zijn dat zijn omgang met de historische waarheid bepaalt.

 

Nicolas Hills – De schilderijen van Peter Keizer zijn typische moderne repre­­sen­taties van de Hollandse schilderkunst.

 

Ton de Laat – Wolververs rond de Middellandse Zee ontfutselden ee­n oran­jerood poeder aan de wortels van de meekrap.

 

Katja Rodenburg – Voor de Biennale maakte Berlinde de Bruyckere de instal­­latie Kreupelhout geïnspireerd op het werk van J.M. Coetzee.

 

Jolanda Bos – Archeologisch onderzoek naar haardracht in Egypte in de veer­tiende eeuw voor de jaartelling.

 

Tanja Kootte en Micha Leeflang – Het schilderij De verkoop van Jozef van Lam­bert Jacobsz te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

 

Pieter Jonker – Drie keramische beelden naar de Stellingwerfse wer­ke­lijk­heid van Peter Hiemstra.

 

 

 

 

Verschijningsdata 2014: 6 maart - 5 juni - 4 september - 4 december

 

Register bij alle tot nu toe verschenen edities: register.pdf

 

 

 

 

Kunst en Wetenschap is een vier maal per jaar verschijnend onafhankelijk tijdschrift. Abon­ne­menten kunnen telefonisch of schriftelijk per brief of mail worden aan­ge­gaan. De kosten van een jaar­abon­ne­ment bedragen 17 euro.

 

 

 

Een lijstje met verschenen boeken en brochures is hier te downloaden.

concert

 
Op zondag 18 mei 2014 om 15.30 uur is er een concert in dorpshuis De Utwyk in Schraard, waarbij de compositie Zo zul­len eens uw tuinen bloeien voor mezzo­so­praan, con­tra­bas en strijkkwartet van Pieter Bakker in première gaat. De uit­voe­ring is in han­den van mezzosopraan Netty Otter, contrabassist Nienke Kos­ters en het Alauda Kwartet. Er zijn ook wer­ken te horen van Otto de Nobel en Pau­lus Folkertsma. De teksten zijn groten­­deels af­komstig van so­cia­lis­ti­sche dich­­ters uit de periode na de vorige eeuw­­­wis­­se­ling. Dit con­cert draagt als titel Mor­gen­rood, ontleend aan het bekende lied van De Nobel dat ook te horen zal zijn. De toe­gang is vrij.
 

 

sporen

 

Onlangs verscheen bij de Stich­ting Kunst en Wetenschap een bundel ar­ti­ke­len van Pie­ter Bak­ker onder de ti­tel Spo­ren van het jood­se leven in Ost­fries­land. De na­druk ligt op het stadje Leer en het mul­ti­religieuze plaats­je Neu­stadt­gö­dens, maar alle plaat­sen waar zich in Ost­­­fries­­­land aan het be­gin van de vo­ri­ge eeuw een joodse gemeente bevond, ko­men aan de orde.  Het boek­je is te be­stel­len per mail of via te­le­foon­num­mer 0517-531583. De om­vang is 64 pa­gi­na’s. De prijs be­draagt 10 euro in­clu­sief ver­zend­­kos­­ten.

 

 
Das Buch ist von Bianca Fleßner ins Deutsche übersetzt und er­schie­­nen un­ter dem Titel Spu­ren des jü­di­schen Le­bens in Ost­fries­land. Sie kön­nen eine Be­­stel­­lung per E-Mail plat­zie­ren. Der Preis beträgt 10 Euro in­klu­si­ve Versand nach Deutsch­land.

 

 

werckmeister

 

Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bak­ker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­meister (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. Sie kön­­nen eine Be­­­stel­­­lung per E-Mail plat­zie­­ren. Der Preis beträgt 10 Euro in­klu­­si­ve Ver­sand inner­halb der Nieder­lande (Ver­sand ins Aus­land zu­sätz­lich 9,45 Euro).