­

 

In Kunst en Wetenschap worden bij­dra­gen gepubliceerd op het gebied van kunst, alfa/gamma- en bètawetenschap. De onderlinge verstaan­baar­­heid van de verschillende disciplines is het redac­tio­ne­le uitgangspunt.

 

 

Hoofdredactie

 

P.I. Bakker

Prof dr G.J. Hospers

 

 

Redactie

 

Prof dr Ph.H. Breuker

Prof dr ing R.P.H. Munnik

Prof dr J.H.J. Schaminée

Ir P. Timmerman

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

Advertenties

 

R.C.G. Krebs

Valeriusstraat 13

1071 MB Amsterdam

Tel 020-6795503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunstenwetenschap@planet.nl

KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

 

In het zomernummer o.a.:

 

 

Albert van der Schoot – De onopgeloste raadsels in een brief van Frans Liszt aan een prinses.

 

Hilda Schram – Psychotherapie is geen expertise. Dure opleidingen en uni­ver­sitaire graden veranderen daar niets aan.

 

Katja Rodenburg – Dierenactivist Timothy Treadwell leefde in Alaska dertien zomers tussen de wilde beren.

 

Jolanda Bos en Hans Planjer – De afbeelding van een Romeins schip dat oli­fan­ten vervoerde.

 

Thomas Leeflang – Roger Rabbit stond op de schouders van bekende voor­gangers. Het leek er op dat hij beroemd zou worden.

 

Ludo Jongen – Betoverende schoonheid. Verliefd worden in de mid­deleeuw­­se literatuur.

 

Thierry Reniers – De onopvallend ongewone schilderijen van Myra de Vries op de middenpagina’s.

 

Peter Timmerman – Het barokke jachtslot Clemenswerth van architect Johann Conrad Schlaun in het Duitse Emsland.

 

Ton de Laat – De iconoclast vernielt met verheven bedoelingen kunst, zoals de calvinisten de roomse beelden aanpakten.

 

Bill Wei – Het debat over de bij restauratie te hanteren methoden en uitgangs­punten gaat voortdurend door.

 

Jan Dirk Wassenaar – Verhalen uit het Oude Testament kregen een sym­bo­li­sche betekenis als vooruitwijzing naar het Nieuwe Testament.

 

 

 

 

Verschijningsdata 2014: 6 maart - 5 juni - 4 september - 4 december

 

Register bij alle tot nu toe verschenen edities: register.pdf

 

 

 

 

Kunst en Wetenschap is een vier maal per jaar verschijnend onafhankelijk tijdschrift. Abon­ne­menten kunnen telefonisch of schriftelijk per brief of mail worden aan­ge­gaan. De kosten van een jaar­abon­ne­ment bedragen 18 euro.

 

 

 

Een lijstje met verschenen boeken en brochures is hier te downloaden.

concert

 
In mei van dit jaar vond in het Schraarder dorps­huis De Utwyk een concert plaats, waarbij de composi­tie Zo zul­len eens uw tuinen bloeien voor mezzo­so­praan, con­tra­bas en strijk­kwar­tet van Pieter Bakker in première ging. De orga­ni­satie was in handen van de Stichting Kunst en Wetenschap.

 

 

sporen

 

Onlangs verscheen bij de Stich­ting Kunst en Wetenschap een bundel ar­ti­ke­len van Pie­ter Bak­ker onder de ti­tel Spo­ren van het jood­se leven in Ost­fries­land. De na­druk ligt op het stadje Leer en het mul­ti­religieuze plaats­je Neu­stadt­gö­dens, maar alle plaat­sen waar zich in Ost­­­fries­­­land aan het be­gin van de vo­ri­ge eeuw een joodse gemeente bevond, ko­men aan de orde.  Het boek­je is te be­stel­len per mail of via te­le­foon­num­mer 0517-531583. De om­vang is 64 pa­gi­na’s. De prijs be­draagt 10 euro in­clu­sief ver­zend­­kos­­ten.

 

 
Das Buch ist von Bianca Fleßner ins Deutsche übersetzt und er­schie­­nen un­ter dem Titel Spu­ren des jü­di­schen Le­bens in Ost­fries­land. 64 S. Sie kön­nen eine Be­­stel­­lung per E-Mail plat­zie­ren. Der Preis beträgt 10 Euro in­klu­si­ve Versand nach Deutsch­land.

 

 

werckmeister

 

Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bak­ker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­meister (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen eine Be­­­stel­­­lung per E-Mail plat­zie­­ren. Der Preis beträgt 15 Euro in­klu­­si­ve Ver­sand.