­

 

In Kunst en Wetenschap worden bij­dra­gen gepubliceerd op het gebied van kunst, alfa/gamma- en bètawetenschap. De onderlinge verstaan­baar­­heid van de verschillende disciplines is het redac­tio­ne­le uitgangspunt.

 

 

Hoofdredactie

 

P.I. Bakker

Prof dr G.J. Hospers

 

 

Redactie

 

Prof dr Ph.H. Breuker

Prof dr ing R.P.H. Munnik

Prof dr J.H.J. Schaminée

Ir P. Timmerman

 

 

Adres

 

Smidstraat 12

8746 NG Schraard

Tel 0517-531583

 

 

Advertenties

 

R.C.G. Krebs

Valeriusstraat 13

1071 MB Amsterdam

Tel 020-6795503

 

 

 

 

 

kunstenwetenschap@planet.nl

KUNST EN WETENSCHAP

 

 

 

 

In het herfstnummer o.a.:

 

 

Joop Schaminée – Nog steeds gaat veel biodiversiteit verloren ondanks het feit dat lucht en water schoner zijn geworden.

 

Hilda Schram – Psychotherapie is vaag en duur. Op grote schaal toe­ge­past biedt zij geen oplossing.

 

Ab Flipse – In de ogen van Abraham Kuyper moest de christelijke wetenschap vrij zijn van kerk en staat.

 

Katja Rodenburg – Volgens Oscar Wilde bestaat de echte wereld zon­der er over te spreken, maar geldt dit niet voor de kunsten.

 

Jolanda Bo – Houders voor oogmake-up lieten in het oude Egypte iets zien van de rijkdom van de eigenaar.

 

Gerrit de Wilde – Op de schilderijen van Hollie Witteveen op de middenpagina’s is pure schilderkunst te vinden.

 

Thomas Leeflang – In geen enkele industrie wordt het aanbod zo bepaald door de vraag als in de Amerikaanse filmindustrie.

 

Sjoerd Wiegersma – Net als in het dagelijks leven blijken ook in de kunst on­be­wuste processen tijdens het werken belangrijk te zijn.

 

Lucas van Hasselt – In zijn beelden probeert Peter Keizer een balans te vinden tussen zijn engagement en de lichtheid van het bestaan.

 

Ton de Laat – Opkomst en ondergang van een voor de gezondheid gevaar­lijk groen pigment.

 

 

 

Verschijningsdata 2014: 6 maart - 5 juni - 4 september - 4 december

 

Register bij alle tot nu toe verschenen edities: register.pdf

 

 

 

Kunst en Wetenschap is een vier maal per jaar verschijnend onafhankelijk tijdschrift. Abon­ne­menten kunnen telefonisch of schriftelijk per brief of mail worden aan­ge­gaan. De kosten van een jaar­abon­ne­ment bedragen 18 euro.

 

 

 

Een lijstje met verschenen boeken en brochures is hier te downloaden.

zojuist verschenen

 

Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw is er veel geschreven over ge­tal­len en verhoudingen in de muziek van Jo­hann Sebastian Bach.  De Engelse hoog­­le­raar Ruth Tatlow ontwikkelde de laat­ste jaren op basis van historisch en ana­lytisch onderzoek haar theorie van de parallelle proporties. In Pro­por­tionen - Ein Fall von Serendipität in der Musik­for­­schung onderwerpt Pieter Bak­ker haar hypothesen aan een kritisch onder­zoek. De brochure is voor 5 euro inclu­sief verzendkosten per e-mail te bestel­len, maar kan ook hier gratis worden ge­down­load.
 

 

werckmeister

 

Zwischen 1993 und 2013 schrieb Pieter Bakker in mehreren Zeitschriften Bei­trä­ge über den Organisten, Kom­po­nis­ten und Musiktheoretiker Andreas Werck­­­meis­ter (1645–1706). Ein Teil die­ser Ar­ti­kel ist jetzt ge­sam­melt wor­den und er­schie­nen un­ter dem Titel Har­moni­sche Zah­len. Auf­grund sei­ner Quel­len­stu­dien sah er Werck­meister als Re­prä­sen­tant des nach­wir­ken­den Hu­ma­nis­mus und sein Be­zugs­sys­tem als pro­to­ty­pisch für die deutsche Mu­sik­theo­rie am Vor­abend des modernen Zeitalters. 104 S. Sie kön­­nen eine Be­­­stel­­­lung per E-Mail plat­zie­­ren. Der Preis beträgt 15 Euro in­klu­­si­ve Ver­sand.

 

 

 

op zee

 

Tijdens het opruimen van zijn zolder stuit­te Gerrit de Wilde op de aan­te­ke­nin­gen die hij maakte tijdens zijn verblijf op het mo­tor­schip Bella voor de kust van Afri­ka dertig jaar geleden. Naarmate zijn her­in­ne­ring aan deze episode in zijn leven hem helderder voor de geest stond, nam het plan vastere vormen aan zijn bele­ve­nissen aan het papier toe te vertrou­wen. Het resultaat is een in een zeer persoonlijke en emotionele stijl ge­schre­ven boek dat de lezer van de eerste tot de laatste blad­zijde mee­­sleept. 60 blz. De prijs bedraagt 10 euro inclusief ver­­zend­kosten. U kunt een be­stel­ling per e-mail doorgeven.